nadmerne veľkosti - oblečenie odevy XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.velline.sk/)

Reklamácie

JAK POSTUPOVAT PŘI REKLAMACI ZBOŽÍ

Pokud je poškozený obal zboží

Pokud při převzetí zboží od přepravce zjistíte, že je obal poškozen nebo porušen, zboží nepřebírejte a okamžitě o tom informujte řidiče přepravce nebo naši společnost na reklamace@velline.cz nebo tel. (+420) 603 831 323.

Ak je poškodený tovar

Ak po rozbalení tovaru zistíte, že je tovar poškodený, napriek tomu, že obal je neporušený, okamžite o tom informujte našu spoločnosť alebo pre rýchlejšie vybavenie veci príslušného prepravcu:

PPLdo 3 pracovných dní
 
na https://www.ppl.cz/ alebo zákazníckej linke 844 775 775 (spoločnej pre PPL i DHL
SLOVENSKÁ POŠTAosobne v deň doručenia
 na akejkoľvek pobočke pošty alebo na zákazníckej linke 840 111 244

Ak tovar nezodpovedá objednávke alebo je nekompletná

Ak po rozbalení tovaru zistíte, že tovar nezodpovedá objednávke alebo je nekompletný, okamžite o tom informujte našu spoločnosť na e-maile reklamace@velline.cz alebo tel. (+420) 603 831 323.

1. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

1.1. Spôsob dodania tovaru. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojím výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

1.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (t. j. tovar vybaliť z pôvodného obalu), no predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb tovaru nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, t. j. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný zreteľ.

1.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom. Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, t. j. tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné chyby tovar. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné chyby tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné chyby tovaru okamžite po ich zistení alebo ak tovar od prepravcu prevzal, predpokladá sa, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných chýb. Iné než zjavné chyby tovaru, t. j. najmä skryté chyby tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu v zmysle ust. § 428 Obchodného zákonníka najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia chýb tovaru.

1.4. Meškanie kupujúceho s prevzatím tovaru. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- Kč (slovami: päťdesiat korún českých) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zadarmo.

1.5. Opakované dodanie tovaru. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

1.6. Dodacie podmienky predávajúceho. Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

2. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

2.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 Občianskeho zákonníka, nie je možné odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

2.2. Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní. Ak nejde o prípad vyššie uvedený či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť a ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní preukázateľne doručené, nie iba odoslané, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@velline.cz. Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, t. j. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami.

2.3. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od zániku kúpnej zmluvy (čl. 02:10:00), ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, no musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu – predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu tovaru od kupujúceho späť k predávajúcemu.

2.4. Posúdenie vráteného tovaru predávajúcim. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 2,3 je predávajúci oprávnený urobiť preskúmanie vráteného tovaru, najmä s cieľom zistenia, či vrátený tovar nebol kupujúcim poškodený, nadmerne opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.

2.5. Vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od zániku zmluvy (čl. 02:10:00), pričom podmienkou vrátenia celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci nesie náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. Ak však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nutne vynaložené predávajúcim podľa platného cenníka Českej pošty, s. p., prípadne iného poskytovateľa obdobných služieb platobného styku.

2.6. Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 2,2 má predávajúci podľa ustanovenia § 53 ods. 10 Občianskeho zákonníka právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebený, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ používal tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (t. j. subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu) od predávajúceho, pričom tieto náklady môžu byť nasledujúce (uvedené sumy sú iba orientačné, môže dôjsť k ich navýšeniu a môžu tak presiahnuť kúpnu cenu tovaru):

a) odborné posúdenie stavu tovaru: 50,- Kč až 100,- Kč;
b) odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu: 100,- Kč až 200,- Kč;
c) odborná výmena poškodených či nadmerne opotrebených častí tovaru: 200,- Kč až 500,- Kč;

2.7. Právo predávajúceho na náhradu škody. Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody, a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.

2.8. Možnosť zápočtu predávajúcim. Predávajúci je oprávnený proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.

2.9. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;
c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;
d) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;
e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
f) ak kupujúci neurobil dodatočné potvrdenie objednávky požadované predávajúcim
g) ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas;
h) ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.

2.10. Zánik kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nárokov na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, pretože tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká aj prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami

2.11. Zánik kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim podnikateľom. Ak zanikne kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom dohodou zmluvných strán na základe žiadosti kupujúceho podnikateľa alebo odstúpením od zmluvy predávajúcim z dôvodov uvedených v čl. 1,9 písm. f), písm. g) alebo písm. h), je kupujúci podnikateľ povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru najneskôr do pätnástich (15) dní od zániku kúpnej zmluvy.

3. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU (REKLAMÁCIE), ZÁRUKY

3.1. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, čo sa týka zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka.

3.2. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom, čo sa týka zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

3.3. Zhoda s kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo aby mu bola jeho činnosť predvedená.

3.4. Rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak.

3.5. Rozsah záruky. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za chyby tovaru, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej lehote (ďalej len „záruka“). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Pri všetkom ostatnom tovare sa záruka nevzťahuje na:

a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
b) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
c) chyby spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí);
d) chyby spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami používania tovaru;
e) chyby spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným bežnému používaniu tovaru;
f) chyby spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami, ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.

Chyba, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za chybu tovaru, ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo treťou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky urobil kupujúci a chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie tovaru do prevádzky.

3.6. Záručná lehota. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú lehotu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú lehotu šesť (6) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa, v ktorom kupujúci prevzal tovar. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný subjekt než predávajúci, začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť. Obdobie od uplatnenia reklamácie až do času, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia nového tovaru, takisto ak dôjde k výmene iba časti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka. Na vybraný tovar môže kupujúci získať predĺženú záručnú lehotu, no musí splniť podmienky pre jej získanie, t. j. spravidla podať výrobcovi alebo dovozcovi tovaru žiadosť o získanie predĺženej záručnej lehoty. V predĺženej záručnej lehote za chyby tovaru nezodpovedá predávajúci, ale výrobca alebo dovozca tovaru, u ktorého kupujúci uplatňuje právo zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamáciu). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončení záručnej lehoty uschoval doklad o kúpe tovaru (faktúru). Záručnú lehotu nie je možné zamieňať s lehotou obvyklej životnosti tovaru, t. j. s lehotou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoju akosť, funkcie, úžitkové vlastnosti a daný účel vydržať.

3.7. Záručný list. Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, pretože pre uplatnenie reklamácie je dostačujúci doklad o kúpe tovaru (faktúra). Na žiadosť kupujúceho je však predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať kupujúcemu záručný list. Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Ak je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, lehotu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe tovaru viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

3.8. Uplatnenie reklamácie. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho (ďalej len „reklamácia“), uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej na prijímanie reklamácií. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie záručnej opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné na posúdenie chýb tovaru (napr. káble na spustenie). Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúry), kópie záručného listu alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o kúpe tovaru (faktúru), originál záručného listu, pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania.

Pri reklamácii je potrebné predložiť nasledujúce:

a) Vaše kontaktné údaje;
b) kópiu dokladu o kúpe tovaru (faktúru) alebo iný doklad preukazujúci kúpu tovaru;
c) popis chyby (napr. vrátane fotografií);
d) samotný tovar (drobný tovar je nutné doručiť, pri veľkom tovare vás budeme kontaktovať a navrhneme vám spôsob prepravy tovaru.

3.9. Lehoty pre vybavenie reklamácie. Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota potrebná na odborné posúdenie chyby tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť počas celých prevádzkových hodín prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia chýb musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; 
b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; 
c) prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, akoby šlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť podľa čl. 3.11.

3.10. Odstrániteľné chyby. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť a po ktorých odstránení sa tovar stáva bezchybným, t. j. najmä chyby, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť urobená riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru chyby prislúcha predávajúcemu. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

a) právo, aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť;
b) ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti;
c) ak nie je vyššie uvedený postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.11. Neodstrániteľné chyby. Za neodstrániteľné chyby sa považujú také chyby, pre ktoré nemôže byť tovar používaný ako tovar bez chýb, t. j. najmä chyby, ktoré nie je možné odstrániť bez toho, aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez chyby, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ust. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

a) právo na výmenu tovaru;
b) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci spotrebiteľ výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

3.12. Odstrániteľné chyby vyskytujúce sa opätovne alebo vo väčšom počte. Rovnaké práva ako v čl. 03:11:00 písm. a), písm. b) má kupujúci spotrebiteľ aj v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o chyby odstrániteľné, no kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli opätovnému vyskytnutiu chyby po oprave tovar riadne používať – za „opätovné vyskytnutie chyby po oprave“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že ide o výskyt a opravu rovnakej chyby;
b) ak ide o chyby odstrániteľné, no kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli väčšiemu počtu chýb tovaru riadne používať – za „väčší počet chýb“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné chyby, pod podmienkou, že každá jednotlivá chyba bráni riadnemu používaniu tovaru.

3.13. Chyby tovaru II. akosti alebo tovaru použitého. Ak má tovar II. akosti predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci spotrebiteľ miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tovar II. akosti je iba tovar, ktorý je predávajúcim takto zreteľne označený vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke a predáva sa za cenu nižšiu, než je obvyklá cena tovaru bez chýb, najmä z dôvodu nepodstatného mechanického poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti tovaru alebo z dôvodu poškodenia či znečistenia obalu tovaru.

3.14. Voľba práva zo zodpovednosti za chyby tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v čl. 03:10:00, 03:11:00, 3,12 a 03:13:00, ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Hneď ako kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva zo zodpovednosti za chyby tovaru a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej chyby je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť iba vtedy, keby uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby chyba, pre ktorú bolo právo uplatnené, nadobudla nový charakter.

3.15. Zánik a prechod práv zo zodpovednosti za chyby tovaru. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote. Zodpovednosť za chyby tovaru je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

3.16. Odstránenie chýb tovaru tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený zaistiť si odstránenie chýb tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

Kategórie tovaru

Oblečenie pre poľovníkov Oblečenie pre rybárov Maskáčové oblečenie

Hodnotenie zákazníkov

19.10.2021
Super jednanie zo strany obchodu, ochota, doručenie. Odporúčam.
Overený zákazník
17.10.2021
Kvalitný výrobok, rýchle doručenie tovaru, výborná skúsenosť s obchodom. Doporučujem.
Overený zákazník
26.07.2021
solídny obchod
Overený zákazník

Nákupný košík

Celková cena:
0,00 € s DPH

Info

Nové platobné metódy:

gopay

upravy

Tovar, označený týmto obrázkom, môžeme upraviť podľa želania!

V detaile tovaru zafajknite políčko "upraviť na mieru"

Upravený tovar nie je možné vrátiť!

facebook velline

Rýchly kontakt

Martin Stupka
Františka Hrubína 16
568 02 Svitavy

IČ: 72871318
DIČ: CZ7502193512

ŽL: č.j. 18974-09/OOŽÚ-760-2009/nol vydaný OOŽÚ Měst. úřad Svitavy

IČP: 1002536961

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.