nadmerne veľkosti - oblečenie odevy XXL 3XL 4XL 5XL 6XL 7XL (https://www.velline.sk/)

Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Aplikácia obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) obchodnej spoločnosti Martin Stupka -velline, so sídlom, Františka Hrubína 16, PSČ 568 02 Svitavy,

IČO: 72871318

DIČ: CZ7502193512

ŽL: č. k. 18974-09/OOŽÚ-760-2009/nol vydaný OOŽÚ Mest. úrad Svitavy

IČP: 1002536961

(ďalej len „predávajúci“) upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „kúpna zmluva“), prípadne iných zmlúv, ktoré sú uzatvorené prostredníctvom webového rozhrania internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „webové rozhranie obchodu“), ktorý predávajúci prevádzkuje najmä na internetovej adrese https://www.velline.sk/, pričom sú rozdielne upravené práva a povinnosti:

a) medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou, ktorá nekoná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania (ďalej len „kupujúci spotrebiteľ“), pričom spotrebiteľ je definovaný v ustanovení § 52 ods. 3 zákona č. 40/1964 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“) – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä Občianskym zákonníkom a zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v znení neskorších predpisov, pričom kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená podľa ustanovenia § 588 a nasl. Občianskeho zákonníka,
b) medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou podnikajúcou podľa živnostenského zákona či iného zvláštneho zákona, ktorá koná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti a medzi predávajúcim a štátom, štátnou organizáciou či samosprávnou územnou jednotkou pri zabezpečovaní verejných potrieb (ďalej len „kupujúci podnikateľ“) – práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom sa riadia týmito obchodnými podmienkami a ďalej najmä zákonom č. 513/1991 Zb., Obchodný zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“), pričom kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená podľa ustanovení § 409 a nasl. Obchodného zákonníka.

1.2. Označenie kupujúceho. Ak tieto obchodné podmienky upravujú niektoré práva a povinnosti spoločne pre kupujúceho spotrebiteľa aj kupujúceho podnikateľa, sú kupujúci spotrebiteľ aj kupujúci podnikateľ zhodne označovaní ako kupujúci.

1.3. Právny poriadok. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to aj v prípade prítomnosti medzinárodného prvku. Týmto nie sú dotknuté práva kupujúceho spotrebiteľa vyplývajúce z právnych predpisov.

1.4. Webové stránky. Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webových stránok predávajúceho, ktoré sú umiestnené najmä na internetovej adrese https://www.velline.sk/ (ďalej len „webové stránky“) a ďalšie súvisiace právne vzťahy.

1.5. Odchýlne dohody v kúpnej zmluve. Práva a povinnosti odchýlne od obchodných podmienok je možné dohodnúť v kúpnej zmluve. Odchýlne dohody v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.

1.6. Jazyk kúpnej zmluvy. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzavrieť v slovenskom jazyku.

1.7. Predchádzajúce obchodné podmienky. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti zmluvných strán, ktoré vzniknú v čase účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

2. POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Založenie používateľského účtu. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho používateľského rozhrania môže kupujúci objednávať tovar (ďalej len „používateľský účet“). Kupujúci môže objednávať tovar aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Údaje kupujúceho. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje, ktoré je povinný pri akejkoľvek ich zmene bezodkladne aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v používateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a pravdivé.

2.3. Zabezpečenie. Prístup k používateľskému účtu je zabezpečený používateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť, čo sa týka informácií nevyhnutných na prístup do jeho používateľského účtu a berie na vedomie, že odovzdávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho. Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie svojho používateľského účtu tretím osobám.

2.4. Zrušenie používateľského účtu. Predávajúci môže kedykoľvek bez uvedenia dôvodu a bez náhrady zrušiť používateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj používateľský účet dlhšie než päť (5) rokov nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

2.5. Dostupnosť používateľského účtu. Kupujúci berie na vedomie, že používateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho alebo tretích osôb.

3. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Ponuka tovaru. Webové rozhranie obchodu obsahuje tovar ponúkaný predávajúcim na predaj, t. j. najmä názov a hlavné charakteristiky tovaru, ceny tovaru a náklady na jeho balenie a dodanie. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane všetkých daní a všetkých súvisiacich poplatkov a príspevkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti v čase, keď sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Umiestnením ponuky tovaru vo webovom rozhraní obchodu vyjadruje predávajúci svoju vôľu uzavrieť s kupujúcim kúpnu zmluvu. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platia iba v prípadoch, keď je tovar doručovaný na území Slovenskej republiky.

3.2. Objednávka. Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä:

a) voľbu režimu kúpnej zmluvy kupujúcim podľa čl. 3.3,
b) informácie o kupujúcom,
c) informácie o objednávanom tovare (kupujúci „vloží“ objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
d) informácie o požadovanom spôsobe úhrady kúpnej ceny tovaru, 
e) informácie o požadovanom spôsobe doručenia tovaru a
f) informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

3.3. Voľba režimu kúpnej zmluvy kupujúcim. Kupujúci má možnosť v objednávke zvoliť, či uzatvára zmluvu ako kupujúci spotrebiteľ (voľbou „kupujem ako spotrebiteľ“) alebo ako kupujúci podnikateľ (voľbou „kupujem ako podnikateľ“). Po uzatvorení zmluvy už nie je možné režim kúpnej zmluvy zmeniť. Kupujúci podnikateľ svojou voľbou vyhlasuje a potvrdzuje, že spĺňa definíciu kupujúceho podnikateľa uvedenú v čl. 1.1 a uzatvára kúpnu zmluvu v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti alebo pri zabezpečovaní verejných potrieb.

3.4. Potvrdenie objednávky. Pred odoslaním objednávky predávajúcemu má kupujúci možnosť kontrolovať, meniť a opravovať údaje, ktoré do objednávky vložil. Kupujúci odošle objednávku predávajúcemu kliknutím na tlačidlo „potvrdiť objednávku“. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne a pravdivé. Bez meškania po prijatí objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“).

3.5. Dodatočné potvrdenie objednávky. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu a pod.) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne či telefonicky).

3.6. Uzatvorenie kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je medzi zmluvnými stranami uzatvorená okamihom doručenia objednávky kupujúceho predávajúcemu.

3.7. Lehota na dodanie tovaru. Kupujúci berie na vedomie, že lehota na dodanie tovaru uvedená pri jednotlivom tovare vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke je vzhľadom na technické možnosti predávajúceho iba orientačná. Kúpna zmluva preto neobsahuje dohodu zmluvných strán na konkrétnej lehote na dodanie tovaru. Predávajúci je povinný dodať tovar v lehote primeranej okolnostiam v zmysle ust. § 613 Občianskeho zákonníka.

3.8. Zjavne nízka kúpna cena. Kupujúci berie na vedomie, že ak je cena tovaru uvedená vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke zjavne nižšia, než obvyklá cena rovnakého tovaru v mieste a čase (najmä z dôvodu chyby v písaní alebo v počtoch či z dôvodu technickej chyby na strane predávajúceho a pod.), nie je kúpna zmluva vôbec uzatvorená, napriek tomu, že predávajúci potvrdil kupujúcemu prijatie objednávky. Ide o kúpnu zmluvu uzatvorenú v rozpore s dobrými mravmi, ktorá je od začiatku absolútne neplatná. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti kupujúceho informovať. Predávajúci nezodpovedá kupujúcemu za škodu tým vzniknutú.

3.9. Náklady kupujúceho súvisiace s uzatvorením kúpnej zmluvy. Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady, ktoré vzniknú kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (najmä náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory a pod.), si hradí kupujúci sám.

3.10. Zmena kúpnej zmluvy. Po uzatvorení kúpnej zmluvy môže kupujúci požiadať predávajúceho (najlepšie prostredníctvom elektronickej pošty) o zmenu obsahu kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva je zmenená okamihom doručenia oznámenia predávajúceho o prijatí zmeny kúpnej zmluvy na elektronickú adresu kupujúceho. Predávajúci nie je povinný prijať zmenu kúpnej zmluvy, najmä ak už tovar odovzdal tretej osobe na prepravu alebo ak tovar upravil podľa požiadaviek kupujúceho.

3.11. Darovacia zmluva. Ak predávajúci v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy poskytol kupujúcemu akýkoľvek darček, došlo tým medzi zmluvnými stranami k uzatvoreniu darovacej zmluvy, ktorej platnosť a účinnosť je priamo závislá od kúpnej zmluvy, pričom darovacia zmluva obsahuje rozväzovaciu podmienku, podľa ktorej zaniká súčasne so zánikom kúpnej zmluvy (čl. 5.10), najmä ak kupujúci spotrebiteľ využije svoje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2, je povinný predávajúcemu spolu s vráteným tovarom vrátiť aj predávajúcim poskytnuté darčeky.

4. KÚPNA CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

4.1. Kúpna cena. Spolu s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru kupujúcemu, ak nie je v kúpnej zmluve dohodnuté inak. Kúpnou cenou sa rozumejú aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru, ak nie je výslovne uvedené inak.

4.2. Spôsoby zaplatenia kúpnej ceny. Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci zaplatiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
a) v hotovosti v prevádzke predávajúceho určenej na výdaj tovaru;
b) v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke;
c) bezhotovostne prevodom na bankový účet predávajúceho, vedený v spoločnosti E-BANKA, a. s. (ďalej len „účet predávajúceho“), pričom je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorý mu oznámil predávajúci;
d) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému, ak to predávajúci ponúka;
e) bezhotovostne platobnou kartou, ak to predávajúci ponúka;
f) prostredníctvom úveru poskytnutého treťou osobou.

4.3. Splatnosť kúpnej ceny. V prípade platby v hotovosti či v prípade platby na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do štrnástich (14) dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania celej kúpnej ceny na účet predávajúceho.

4.4. Odoslanie tovaru až po zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci je oprávnený, najmä v prípade, že zo strany kupujúceho nedôjde k dodatočnému potvrdeniu objednávky (čl. 3.5) požadovať zaplatenie celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu.

4.5. Faktúra. Čo sa týka platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy, vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru, ktorý slúži ako doklad o kúpe tovaru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

4.6. Zľavy. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať.

4.7. Zmluvná pokuta. Ak kupujúci nezaplatil predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň meškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

5. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

5.1. Kúpne zmluvy, od ktorých nemôže kupujúci spotrebiteľ odstúpiť. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 53 ods. 8 Občianskeho zákonníka, nie je možné odstúpiť najmä od kúpnej zmluvy na dodávku tovaru alebo služieb, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho, na dodávku tovaru upraveného podľa priania kupujúceho spotrebiteľa alebo pre jeho osobu, ako aj tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, opotrebeniu alebo zastaraniu, od kúpnej zmluvy na dodávku audio a video nahrávok a počítačových programov, ak porušil kupujúci spotrebiteľ ich originálny obal, a od kúpnej zmluvy na dodávku novín, periodík a časopisov.

5.2. Odstúpenie kupujúceho spotrebiteľa od kúpnej zmluvy do 14 dní. Ak nejde o prípad uvedený v čl. 5.1 či o iný prípad, keď nie je možné od kúpnej zmluvy odstúpiť a ak bola kúpna zmluva uzatvorená pri použití prostriedkov komunikácie na diaľku, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ustanovením § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka právo od zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu a bez akejkoľvek sankcie do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru. Lehota začína plynúť odo dňa nasledujúceho po dni, v ktorom kupujúci spotrebiteľ prevzal tovar. Ak pripadne posledný deň lehoty na sobotu, nedeľu alebo sviatok, je posledným dňom lehoty najbližšie nasledujúci pracovný deň. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu v lehote štrnástich (14) dní preukázateľne doručené, nie iba odoslané, a to na adresu sídla predávajúceho alebo na adresu elektronickej pošty predávajúceho info@velline.cz. Pred týmto odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci spotrebiteľ oprávnený tovar vybaliť z pôvodného obalu a primeraným spôsobom vyskúšať, či mu tovar vyhovuje. Kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť ešte pred odoslaním tovaru predávajúcim alebo pred prevzatím tovaru. Spôsob prevzatia tovaru kupujúcim spotrebiteľom nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy, t. j. kupujúci spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj v prípade, keď tovar prevzal osobne od predávajúceho. Poškodenie tovaru nemá vplyv na možnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci berie na vedomie, že odstúpením od kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11, čl. 5.10).

5.3. Vrátenie tovaru po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný vrátiť predávajúcemu tovar najneskôr do pätnástich (15) dní od zániku kúpnej zmluvy (čl. 5.10), ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Ak je kupujúci najmenej tridsať (30) dní v omeškaní s vrátením tovaru, je povinný predávajúcemu zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 0,1 % z kúpnej ceny tovaru za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru. Tovar nemusí byť vrátený v pôvodnom obale, no musí byť kupujúcim zabalený takým spôsobom, aby pri preprave nedošlo k jeho poškodeniu – predávajúci preto kupujúcemu odporúča, aby bol tovar vrátený pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci je oprávnený požadovať od kupujúceho úhradu účelne vynaložených nákladov na prepravu tovaru od kupujúceho späť k predávajúcemu.

5.4. Posúdenie vráteného tovaru predávajúcim. V lehote desiatich (10) dní od vrátenia tovaru kupujúcim podľa čl. 5.3 je predávajúci oprávnený urobiť preskúmanie vráteného tovaru, najmä s cieľom zistenia, či vrátený tovar nebol kupujúcim poškodený, nadmerne opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.

5.5. Vrátenie kúpnej ceny po odstúpení od zmluvy. Pri akomkoľvek odstúpení od kúpnej zmluvy je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu, vrátane nákladov vynaložených na dodanie tovaru kupujúcemu, najneskôr do tridsiatich (30) dní od zániku zmluvy (čl. 5.10), pričom podmienkou vrátenia celej kúpnej ceny je, že kupujúci vrátil predávajúcemu tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom. Ak kupujúci nevráti tovar so všetkými súčasťami a príslušenstvom, je predávajúci oprávnený vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu zníženú o hodnotu nevrátenej súčasti alebo príslušenstva tovaru. Predávajúci nesie náklady súvisiace s vrátením kúpnej ceny v hotovosti priamo kupujúcemu alebo bezhotovostne na bankový účet kupujúceho. Ak však kupujúci neoznámi predávajúcemu číslo svojho bankového účtu pre vrátenie kúpnej ceny a nie je možné vrátiť kúpnu cenu iným bezplatným spôsobom, zašle predávajúci kúpnu cenu na adresu kupujúceho poštovou poukážkou, pričom bude kúpna cena znížená o náklady nutne vynaložené predávajúcim podľa platného cenníka Českej pošty, s. p., prípadne iného poskytovateľa obdobných služieb platobného styku.

5.6. Právo predávajúceho na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru. Kupujúci spotrebiteľ berie na vedomie, že v prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 5.2 má predávajúci podľa ustanovenia § 53 ods. 10 Občianskeho zákonníka právo na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, najmä ak bol vrátený tovar kupujúcim spotrebiteľom poškodený, nadmerne opotrebený, čiastočne spotrebovaný alebo ak kupujúci spotrebiteľ používal tovar zjavne výrazne nad mieru, ktorá postačuje na zistenie, či mu tovar vyhovuje. Predávajúci upozorňuje kupujúceho, že skutočne vynaložené náklady spojené s vrátením tovaru vyplývajú z nákladov požadovaných tretími osobami (t. j. subjektmi poskytujúcimi odborný servis, opravu a údržbu) od predávajúceho, pričom tieto náklady môžu byť nasledujúce (uvedené sumy sú iba orientačné, môže dôjsť k ich navýšeniu a môžu tak presiahnuť kúpnu cenu tovaru):

a) odborné posúdenie stavu tovaru: 50,- Kč až 100,- Kč;
b) odborné umytie, vyčistenie a uvedenie tovaru do pôvodného stavu: 100,- Kč až 200,- Kč;
c) odborná výmena poškodených či nadmerne opotrebených častí tovaru: 200,- Kč až 500,- Kč;

5.7. Právo predávajúceho na náhradu škody. Kupujúci berie na vedomie, že pri akomkoľvek odstúpení od zmluvy má predávajúci voči kupujúcemu nárok na náhradu vzniknutej škody, a to najmä ak je vrátený tovar poškodený, nadmerne opotrebený alebo čiastočne spotrebovaný.

5.8. Možnosť zápočtu predávajúcim. Predávajúci je oprávnený oproti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny jednostranne započítať svoj nárok na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárok na náhradu vzniknutej škody, nárok na úroky z omeškania a nároky na zmluvné pokuty vyplývajúce z obchodných podmienok.

5.9. Odstúpenie predávajúceho od kúpnej zmluvy. Predávajúci je oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť v nasledujúcich prípadoch:

a) ak má oprávnenú pochybnosť o skutočnej identite kupujúceho;
b) ak vyjde najavo, že kupujúci predtým porušil kúpnu zmluvu alebo obchodné podmienky;
c) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar za dohodnutú kúpnu cenu;
d) ak nie je objektívne schopný z dôvodov na strane tretích osôb dodať kupujúcemu tovar v lehote primeranej okolnostiam;
e) ak sa tovar už nevyrába, je nedostupný alebo ho tretie osoby nie sú schopné dodať;
f) ak kupujúci neurobil dodatočné potvrdenie objednávky požadovanej predávajúcim (čl. 3.5);
g) ak kupujúci nezaplatil kúpnu cenu riadne a včas;
h) ak kupujúci neprevzal tovar riadne a včas.

5.10. Zánik kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva zaniká okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení od zmluvy druhej zmluvnej strane. Odstúpením od zmluvy sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Zánik zmluvy alebo odstúpenie od zmluvy sa nedotýka nárokov na zaplatenie nárokov na náhradu skutočne vynaložených nákladov spojených s vrátením tovaru, nárokov na náhradu vzniknutej škody, nárokov na úroky z omeškania a nárokov na zmluvné pokuty, pretože tieto ustanovenia sú plne oddeliteľné od kúpnej zmluvy a trvajú aj po zániku kúpnej zmluvy. Zánikom kúpnej zmluvy bez ďalšieho zaniká aj prípadná darovacia zmluva uzatvorená medzi zmluvnými stranami (čl. 3.11).

5.11. Zánik kúpnej zmluvy uzatvorenej s kupujúcim podnikateľom. Ak zanikne kúpna zmluva uzatvorená medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom dohodou zmluvných strán na základe žiadosti kupujúceho podnikateľa alebo odstúpením od zmluvy predávajúcim z dôvodov uvedených v čl. 5.9 písm. f), písm. g) alebo písm. h), je kupujúci podnikateľ povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 30 % z kúpnej ceny tovaru najneskôr do pätnástich (15) dní od zániku kúpnej zmluvy.

6. PREPRAVA A DODANIE TOVARU

6.1. Spôsob dodania tovaru. Spôsob dodania tovaru určuje kupujúci v objednávke svojím výberom z možností ponúkaných predávajúcim. Ak sa predávajúci na základe zvláštnej požiadavky kupujúceho dohodne s kupujúcim na inom spôsobe dodania tovaru, než predávajúci aktuálne ponúka, nesie kupujúci od okamihu, keď predávajúci odovzdá tovar na prepravu, nebezpečenstvo škody na tovare a náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

6.2. Prevzatie tovaru kupujúcim spotrebiteľom. Kupujúci spotrebiteľ nie je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať (t. j. tovar vybaliť z pôvodného obalu), no predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi kontrolu tovaru odporúča. Predávajúci kupujúcemu spotrebiteľovi ďalej dôrazne odporúča skontrolovať neporušenosť obalu tovaru a v prípade akýchkoľvek chýb tovaru nepreberať a okamžite to oznámiť predávajúcemu alebo pre rýchlejšie vybavenie veci konečnému prepravcovi, t. j. priamo vodičovi alebo prepravcovi prostredníctvom kontaktných údajov uvedených na webových stránkach predávajúceho. Podpisom dodacieho listu, prípadne iného dokladu o prevzatí tovaru, kupujúci potvrdzuje, že obal tovaru nejavil známky poškodenia, pričom na prípadnú neskoršiu reklamáciu týkajúcu sa porušenia obalu tovaru nemôže byť braný zreteľ.

6.3. Prevzatie tovaru kupujúcim podnikateľom. Kupujúci podnikateľ je povinný si tovar pri jeho prevzatí skontrolovať, t. j. tovar vybaliť z pôvodného obalu a zistiť prípadné zjavné chyby tovar. Ak kupujúci podnikateľ zistí zjavné chyby tovaru, je povinný to okamžite oznámiť predajcovi alebo prepravcovi a nie je povinný tovar od prepravcu prevziať. Ak kupujúci podnikateľ neoznámil predávajúcemu zjavné chyby tovaru okamžite po ich zistení alebo ak tovar od prepravcu prevzal, predpokladá sa, že tovar bol v okamihu prevzatia kupujúcim podnikateľom bez zjavných chýb. Iné než zjavné chyby tovaru, t. j. najmä skryté chyby tovaru, je kupujúci podnikateľ povinný oznámiť predávajúcemu v zmysle ust. § 428 Obchodného zákonníka najneskôr do troch (3) pracovných dní od zistenia chýb tovaru.

6.4. Meškanie kupujúceho s prevzatím tovaru. Ak je predávajúci podľa kúpnej zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri jeho dodaní. Ak kupujúci odmietne prevziať tovar alebo bez odôvodnenia tovar neprevezme, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50,- Kč (slovami: päťdesiat korún českých) za každý deň omeškania, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru, a náhradu nákladov za prepravu (poštovné), ktorú musel predávajúci zaplatiť tretím osobám. Tento nárok vzniká predávajúcemu aj v prípade, keď boli splnené podmienky pre dodanie tovaru zadarmo.

6.5. Opakované dodanie tovaru. Ak je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar dodať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo dohodnuté v kúpnej zmluve, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným dodaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom dodania tovaru.

6.6. Dodacie podmienky predávajúceho. Podmienky prepravy tovaru a ďalšie práva a povinnosti zmluvných strán pri preprave tovaru upravujú dodacie podmienky predávajúceho, ktoré sú súčasťou kúpnej zmluvy.

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU (REKLAMÁCIE), ZÁRUKA

7.1. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z Občianskeho zákonníka. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim spotrebiteľom, čo sa týka zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 612 a nasl. Občianskeho zákonníka.

7.2. Zodpovednosť predávajúceho vyplývajúca z Obchodného zákonníka. Práva a povinnosti medzi predávajúcim a kupujúcim podnikateľom, čo sa týka zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, sa riadia príslušnými právnymi predpismi, najmä ustanovením § 422 a nasl. Obchodného zákonníka.

7.3. Zhoda s kúpnou zmluvou. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu spotrebiteľovi za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez chýb. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že tovar má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre tovar takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa. Ak to pripúšťa povaha tovaru, má kupujúci spotrebiteľ právo, aby bol tovar pred ním prekontrolovaný alebo aby mu bola jeho činnosť predvedená.

7.4. Rozpor s kúpnou zmluvou. V prípade, že tovar pri prevzatí kupujúcim spotrebiteľom nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len „rozpor s kúpnou zmluvou“), má kupujúci spotrebiteľ právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu tovar uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho spotrebiteľa buď výmenou tovaru, alebo jeho opravou; ak nie je taký postup možný, môže kupujúci spotrebiteľ požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci spotrebiteľ pred prevzatím tovaru o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví počas šiestich (6) mesiacov odo dňa prevzatia tovaru, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe tovaru alebo ak sa nepreukáže opak.

7.5. Rozsah záruky. Ak nejde o tovar, ktorý sa rýchlo kazí, alebo o tovar použitý, zodpovedá predávajúci kupujúcemu za chyby tovaru, ktoré sa prejavia ako rozpor s kúpnou zmluvou po prevzatí tovaru v záručnej lehote (ďalej len „záruka“). Pri tovare predávanom za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá. Pri všetkom ostatnom tovare sa záruka nevzťahuje na:

a) opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním;
b) mechanické poškodenie tovaru spôsobené kupujúcim alebo treťou osobou;
c) chyby spôsobené neodbornou alebo nesprávnou prepravou, skladovaním, montážou, údržbou alebo obsluhou, zanedbanou starostlivosťou o tovar alebo zásahom do tovaru (najmä porušenie pečatí);
d) chyby spôsobené nadmerným zaťažovaním tovaru alebo používaním tovaru takým spôsobom, ktorý je v rozpore s dokumentáciou výrobcu tovaru alebo všeobecnými zásadami používania tovaru;
e) chyby spôsobené použitím tovaru v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, mechanickými, chemickými alebo fyzikálnymi vplyvmi podmienkam uvedeným v dokumentácii výrobcu tovaru alebo podmienkam primeraným bežnému používaniu tovaru;
f) chyby spôsobené vyššou mocou, najmä elektrickým výbojom alebo prírodnými živlami, ako je voda, oheň, vietor, zem alebo inými extrémnymi prírodnými a fyzikálnymi procesmi.
Chyba, ktorá vznikla neodbornou montážou alebo iným neodborným uvedením tovaru do prevádzky, bude považovaná za chybu tovaru, ak táto montáž alebo uvedenie do prevádzky boli dohodnuté v kúpnej zmluve a boli vykonané predávajúcim alebo treťou osobou na zodpovednosť predávajúceho. To platí aj v prípade, keď montáž alebo iné uvedenie tovaru do prevádzky urobil kupujúci a chyba vznikla na základe nesprávnych pokynov uvedených v návode na montáž alebo na uvedenie tovaru do prevádzky.

7.6. Záručná lehota. Predávajúci poskytuje kupujúcemu spotrebiteľovi záručnú lehotu dvadsaťštyri (24) mesiacov a kupujúcemu podnikateľovi poskytuje záručnú lehotu šesť (6) mesiacov. Záručná lehota začína plynúť odo dňa, v ktorom kupujúci prevzal tovar. Ak má tovar uviesť do prevádzky iný subjekt než predávajúci, začne záručná lehota plynúť až odo dňa uvedenia tovaru do prevádzky, ak kupujúci objednal uvedenie do prevádzky najneskôr do troch (3) týždňov od prevzatia tovaru a riadne a včas poskytol k vykonaniu služby potrebnú súčinnosť. Obdobie od uplatnenia reklamácie až do času, keď kupujúci po vybavení reklamácie bol povinný tovar prevziať, sa do záručnej lehoty nepočíta. Ak dôjde k výmene tovaru, začne plynúť záručná lehota znovu od prevzatia nového tovaru, takisto ak dôjde k výmene iba časti tovaru, na ktorú bola poskytnutá záruka. Na vybraný tovar môže kupujúci získať predĺženú záručnú lehotu, no musí splniť podmienky pre jej získanie, t. j. spravidla podať výrobcovi alebo dovozcovi tovaru žiadosť o získanie predĺženej záručnej lehoty. V predĺženej záručnej lehote za chyby tovaru nezodpovedá predávajúci, ale výrobca alebo dovozca tovaru, u ktorého kupujúci uplatňuje právo zo zodpovednosti za chyby tovaru (reklamáciu). Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby do skončení záručnej lehoty uschoval doklad o kúpe tovaru (faktúru). Záručnú lehotu nie je možné zamieňať s lehotou obvyklej životnosti tovaru, t. j. s lehotou, počas ktorej pri správnom používaní a ošetrovaní môže tovar vzhľadom na svoju akosť, funkcie, úžitkové vlastnosti a daný účel vydržať.

7.7. Záručný list. Predávajúci k predanému tovaru bežne nevydáva záručné listy, pretože pre uplatnenie reklamácie je dostačujúci doklad o kúpe tovaru (faktúra). Na žiadosť kupujúceho je však predávajúci povinný poskytnúť záruku písomnou formou, t. j. vydať kupujúcemu záručný list. Záručný list musí obsahovať názov alebo obchodnú firmu predávajúceho, jeho identifikačné číslo a sídlo. Ak je to s ohľadom na poskytovanú záruku potrebné, predávajúci v záručnom liste zrozumiteľným spôsobom vysvetlí obsah poskytovanej záruky, uvedie jej rozsah, podmienky, lehotu platnosti a spôsob, akým je možné uplatniť nároky z nej plynúce. V záručnom liste predávajúci zároveň uvedie, že poskytnutím záruky nie sú dotknuté práva kupujúceho, ktoré sa ku kúpe tovaru viažu. Nesplnením povinností týkajúcich sa vydania záručného listu nie je platnosť záruky dotknutá.

7.8. Uplatnenie reklamácie. Práva kupujúceho vyplývajúce zo zodpovednosti predávajúceho za chyby tovaru, vrátane záručnej zodpovednosti predávajúceho (ďalej len „reklamácia“), uplatňuje kupujúci u predávajúceho na adrese jeho sídla alebo prevádzky určenej na prijímanie reklamácií. Pre rýchle vybavenie reklamácie predávajúci odporúča kupujúcemu, aby využil reklamačný formulár na webovej stránke predávajúceho. Ak je v záručnom liste uvedená tretia osoba určená na opravu tovaru, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližšom, uplatňuje kupujúci reklamáciu u tejto tretej osoby určenej na vykonanie záručnej opravy. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný dodať predávajúcemu reklamovaný tovar spolu s príslušenstvom, ktoré je nevyhnutné na posúdenie chýb tovaru (napr. káble na spustenie). Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný predávajúcemu preukázať, že je oprávnený uplatňovať reklamáciu, a to aspoň predložením kópie dokladu o kúpe tovaru (faktúry), kópie záručného listu alebo iným vierohodným spôsobom. Kupujúci nie je povinný pri uplatnení reklamácie dodať predávajúcemu originál dokladu o kúpe tovaru (faktúru), originál záručného listu, pôvodný obal tovaru ani návod na použitie. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby bol tovar dodaný na reklamáciu pokiaľ možno v pôvodnom obale, ktorý zaistí bezpečnosť tovaru počas prepravy. Predávajúci odporúča kupujúcemu prepravu tovaru poistiť. Predávajúci odporúča kupujúcemu, aby uplatnil reklamáciu bez zbytočného odkladu ihneď po zistení chyby tovaru, aby mohla byť reklamácia správne posúdená a vybavená. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, ako aj o vykonaní opravy a dĺžke jej trvania.

7.9. Lehoty pre vybavenie reklamácie. Po uplatnení reklamácie je predávajúci povinný rozhodnúť o oprávnenosti reklamácie ihneď, v zložitejších prípadoch do troch (3) pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava lehota potrebná na odborné posúdenie chyby tovaru. V prevádzke predávajúceho musí byť počas celých prevádzkových hodín prítomný pracovník poverený vybavovaním reklamácií. Reklamácia vrátane odstránenia chýb musí byť predávajúcim vybavená v nasledujúcich lehotách:

a) v prípade kupujúceho spotrebiteľa bez zbytočného odkladu, najneskôr do tridsiatich (30) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; 
b) v prípade kupujúceho podnikateľa najneskôr do šesťdesiatich (60) kalendárnych dní odo dňa jej uplatnenia; 
c) prípadne v dlhšej lehote, na ktorej sa môžu predávajúci s kupujúcim dohodnúť.

Po márnom uplynutí lehoty pre vybavenie reklamácie má kupujúci spotrebiteľ rovnaké práva, akoby šlo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť podľa čl. 7.11.

7.10. Odstrániteľné chyby. Za odstrániteľné chyby sa považujú také chyby, ktoré je možné opravou odstrániť a po ktorých odstránení sa tovar stáva bezchybným, t. j. najmä chyby, ktorých odstránením sa nezhorší pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava môže byť urobená riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Posúdenie charakteru chyby prislúcha predávajúcemu. Ak ide o chybu, ktorú je možné odstrániť, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ust. § 622 ods. 1 Občianskeho zákonníka:

a) právo, aby bola chyba bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť;
b) ak to nie je vzhľadom na povahu chyby neúmerné, má kupujúci spotrebiteľ právo požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa chyba týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti;
c) ak nie je vyššie uvedený postup možný, má kupujúci spotrebiteľ právo žiadať primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.11. Neodstrániteľné chyby. Za neodstrániteľné chyby sa považujú také chyby, pre ktoré nemôže byť tovar používaný ako tovar bez chýb, t. j. najmä chyby, ktoré nie je možné odstrániť bez toho, aby sa nezhoršil pôvodný vzhľad, akosť, funkcie a úžitkové vlastnosti tovaru, pričom oprava nemôže byť vykonaná riadne v stanovenej lehote pre vybavenie reklamácie. Ak ide o chybu, ktorú nie je možné odstrániť a ktorá bráni tomu, aby tovar mohol byť riadne používaný ako tovar bez chyby, má kupujúci spotrebiteľ v súlade s ust. § 622 ods. 2 Občianskeho zákonníka:

a) právo na výmenu tovaru;
b) právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Ak ide o iné chyby neodstrániteľné a ak nepožaduje kupujúci spotrebiteľ výmenu tovaru, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo má právo od kúpnej zmluvy odstúpiť.

7.12. Odstrániteľné chyby vyskytujúce sa opätovne alebo vo väčšom počte. Rovnaké práva ako v čl. 7.11 písm. a), písm. b) má kupujúci spotrebiteľ aj v nasledujúcich prípadoch:

a) ak ide o chyby odstrániteľné, no kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli opätovnému vyskytnutiu chyby po oprave tovar riadne používať – za „opätovné vyskytnutie chyby po oprave“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považuje výskyt tejto chyby po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách, pod podmienkou, že ide o výskyt a opravu rovnakej chyby;
b) ak ide o chyby odstrániteľné, no kupujúci spotrebiteľ nemôže kvôli väčšiemu počtu chýb tovaru riadne používať – za „väčší počet chýb“ sa v čase uplatnenia reklamácie kupujúcim spotrebiteľom považujú súčasne aspoň tri odstrániteľné chyby, pod podmienkou, že každá jednotlivá chyba bráni riadnemu používaniu tovaru.

7.13. Chyby tovaru II. akosti alebo tovaru použitého. Ak má tovar II. akosti predávaný za nižšiu cenu alebo tovar použitý chybu, za ktorú predávajúci zodpovedá, má kupujúci spotrebiteľ miesto práva na výmenu tovaru právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny. Tovar II. akosti je iba tovar, ktorý je predávajúcim takto zreteľne označený vo webovom rozhraní obchodu a následne v objednávke a predáva sa za cenu nižšiu, než je obvyklá cena tovaru bez chýb, najmä z dôvodu nepodstatného mechanického poškodenia, ktoré nemá vplyv na funkciu a úžitkové vlastnosti tovaru alebo z dôvodu poškodenia či znečistenia obalu tovaru.

7.14. Voľba práva zo zodpovednosti za chyby tovaru. Kupujúci spotrebiteľ nie je oprávnený uplatňovať iné práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, než ktoré vyplývajú z právnych predpisov a ktoré sú uvedené v čl. 7.10, 7.11, 7.12 a 7.13, ak sa s predávajúcim nedohodol inak. Hneď ako kupujúci spotrebiteľ vykoná voľbu práva zo zodpovednosti za chyby tovaru a uplatní jedno z možných práv, je svojím prejavom vôle viazaný a nie je oprávnený jednostranne voľbu uplatneného práva meniť. Iné právo z dôvodu tej istej chyby je kupujúci spotrebiteľ oprávnený urobiť iba vtedy, keby uplatnené právo zaniklo (napr. z dôvodu nemožnosti plnenia) alebo keby chyba, pre ktorú bolo právo uplatnené, nadobudla nový charakter.

7.15. Zánik a prechod práv zo zodpovednosti za chyby tovaru. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná lehota, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej lehote. Zodpovednosť za chyby tovaru je záväzkovým právnym vzťahom medzi predávajúcim a kupujúcim.

7.16. Odstránenie chýb tovaru tretími osobami. Kupujúci nie je oprávnený zaistiť si odstránenie chýb tovaru u tretích osôb a následne uplatňovať zaplatenie nákladov takého postupu u predávajúceho. Kupujúci nie je oprávnený pri uplatnení reklamácie pozastaviť zaplatenie kúpnej ceny.

8. ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

8.1. Výhrada vlastníctva. Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru zaplatením celej kúpnej ceny tovaru.

8.2. Darčekový poukaz. Kupujúci má možnosť vo webovom rozhraní obchodu kúpiť darčekový poukaz za kúpnu cenu zodpovedajúcu hodnote darčekového poukazu, prípadne môže predávajúci poskytnúť kupujúcemu darčekový poukaz zadarmo, najmä ako výraz poďakovania kupujúcemu za riadne splnenú kúpnu zmluvu. Darčekový poukaz je možné využiť pri nákupe tovaru vo webovom rozhraní obchodu, ak to predávajúci pri konkrétnom tovare umožňuje, a to iba do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Po uzatvorení kúpnej zmluvy už nie je možné darčekový poukaz na kúpený tovar uplatniť (napr. pri prevzatí tovaru). Darčekový poukaz obsahuje kód pozostávajúci z čísel a písmen, po ktorého zadaní v priebehu vyplňovania objednávky bude kúpna cena tovaru okamžite znížená o hodnotu darčekového poukazu. Darčekový poukaz nie je vystavovaný na meno a je teda prenosný. Hodnota darčekového poukazu a obdobie jeho platnosti vyplývajú z obsahu darčekového poukazu. Darčekový poukaz ani jeho hodnotu nie je možné vymeniť za peniaze. Darčekový poukaz je možné uplatniť iba jednorazovo v rámci jednej kúpnej zmluvy, t. j. v priebehu vyplňovania objednávky je možné uplatniť najviac jeden darčekový poukaz. Darčekové poukazy nie je možné vzájomne sčítať alebo kombinovať. Ak je kúpna cena tovaru nižšia než hodnota darčekového poukazu, nie je predávajúci povinný tento rozdiel kupujúcemu vyplatiť alebo vrátiť. Ak je kúpna cena tovaru vyššia než hodnota darčekového poukazu, je kupujúci povinný tento rozdiel doplatiť. Darčekový poukaz nie je cenným papierom, preto jeho poškodenie alebo strata nie sú dôvodom na jeho zrušenie, t. j. ak kupujúci preukáže získanie či kúpu darčekového poukazu, môže mu predávajúci vystaviť nový darčekový poukaz v rovnakej hodnote. Ak kupujúci kúpil darčekový poukaz, uplatní sa primerane ustanovenie týchto obchodných podmienok o kúpnej zmluve. Ak predávajúci poskytol kupujúcemu spotrebiteľovi darčekový poukaz zadarmo a následne kupujúci spotrebiteľ odstúpil od kúpnej zmluvy v súlade s čl. 5.2, nie je predávajúci povinný nahradiť kupujúcemu spotrebiteľovi uplatnený darčekový poukaz alebo mu vystaviť nový darčekový poukaz. Ďalšie podmienky pre využitie darčekových poukazov môžu byť stanovené na webových stránkach alebo vo webovom rozhraní obchodu.

8.3. Autorské právo. Kupujúci berie na vedomie, že programové vybavenie a ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu (vrátane fotografií ponúkaného tovaru) sú chránené autorským právom. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude vykonávať žiadnu činnosť, ktorá by mohla jemu alebo tretím osobám umožniť neoprávnene zasahovať či neoprávnene použiť programové vybavenie alebo ďalšie súčasti tvoriace webové rozhranie obchodu.

8.4. Používanie webového rozhrania obchodu. Kupujúci nie je oprávnený pri využívaní webového rozhrania obchodu používať mechanizmy, programové vybavenia alebo iné postupy, ktoré by mohli mať negatívny vplyv na prevádzku webového rozhrania obchodu. Webové rozhranie obchodu je možné používať len v rozsahu, ktorý nie je na úkor práv ostatných zákazníkov predávajúceho a ktorý je v súlade s jeho určením.

8.5. Informácie uvedené na webových stránkach. Kupujúci berie na vedomie, že informácie uvedené na webových stránkach preberá predávajúci od tretích osôb, a preto môžu obsahovať vecné a technické nepresnosti či typografické chyby. Informácie uvedené na webových stránkach sa týkajú jednotlivých modelových radov tovaru, pričom medzi týmito informáciami alebo zobrazením tovaru a skutočným stavom môžu byť odlišnosti v nepodstatných detailoch, príslušenstve alebo vo vzhľade tovaru.

8.6. Zvláštne garancie a záruky. Predávajúci neposkytuje žiadne garancie ani záruky, okrem záruk vyplývajúcich z právnych predpisov a záruk, ktoré nad rámec právnych predpisov poskytujú tretie osoby. Predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 53a ods. 1 Občianskeho zákonníka.

8.7. Zodpovednosť predávajúceho. Predávajúci nenesie zodpovednosť za zmarený zisk ani priame, nepriame, mimoriadne alebo iné škody spôsobené použitím informácií uvedených na webových stránkach. Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby vzniknuté v dôsledku zásahov tretích osôb do webových stránok alebo v dôsledku použitia webových stránok v rozpore s ich určením.

8.8. Obmedzenie zodpovednosti predávajúceho za škodu vzniknutú kupujúcemu podnikateľovi. V prípade porušenia podstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla úmyselným zavinením alebo hrubou nedbalosťou predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov. V prípade porušenia nepodstatných zmluvných povinností zodpovedá predávajúci kupujúcemu podnikateľovi iba za škodu, ktorá vznikla zavinením predávajúceho, jeho štatutárnych orgánov alebo zamestnancov, pričom nezodpovedá za zmarený zisk. V oboch prípadoch zodpovedá predávajúci za škodu do výšky typickej škody, ktorú bolo možné predvídať pri uzatvorení kúpnej zmluvy, maximálne však do výšky kúpnej ceny tovaru.

9. DORUČOVANIE

9.1. Forma a spôsob doručovania. Ak nie je dohodnuté inak, všetka korešpondencia súvisiaca s kúpnou zmluvou musí byť druhej zmluvnej strane doručená písomne, a to elektronickou poštou, osobne alebo doporučene prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb (podľa voľby odosielateľa). Predávajúci doručuje kupujúcemu na adresu elektronickej pošty uvedenú v jeho používateľskom účte alebo v objednávke.

9.2. Okamih doručenia. Správa je doručená:

a) v prípade doručovania elektronickou poštou okamihom jej prijatia na server prichádzajúcej pošty, ak sa odosielateľovi nevráti späť ako nedoručená alebo ak sa odosielateľ iným spôsobom nedozvie o tom, že správa nebola doručená, pričom integrita správ zaslaných elektronickou poštou môže byť zaistená certifikátom,
b) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb prevzatím zásielky adresátom,
c) v prípade doručovania osobne či prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb tiež odoprením prevzatia zásielky, ak odoprie adresát (prípadne osoba oprávnená za neho zásielku prevziať) zásielku prevziať,
d) v prípade doručovania prostredníctvom prevádzkovateľa poštových služieb uplynutím lehoty desiatich (10) dní od uloženia zásielky a dania výzvy adresátovi na prevzatie uloženej zásielky, ak dôjde k uloženiu zásielky u prevádzkovateľa poštových služieb, a to aj v prípade, že sa adresát o uložení nedozvedel.

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

10.1. Súhlas kupujúceho s obchodnými podmienkami. Registráciou kupujúceho na webovej stránke alebo uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami i s dodacími podmienkami predávajúceho a že s nimi bez výhrad súhlasí. Uzatvorenie kúpnej zmluvy bez súhlasu s obchodnými podmienkami a dodacími podmienkami predávajúceho nie je možné.

10.2. Zmluvné pokuty. Ustanovením o zmluvnej pokute nie je dotknutý nárok na náhradu škody vzniknutej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, a to aj v prípade, keď škoda presahuje zmluvnú pokutu. Zmluvná pokuta sa na náhradu škody nezapočítava. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká povinnosť, ktorej porušenie je zmluvnou pokutou sankcionované.

10.3. Živnostenské oprávnenie. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia a činnosť predávajúceho nepodlieha inému povoľovaniu. Živnostenskú kontrolu robí v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad.

10.4. Salvátorská klauzula. Ak ktorékoľvek ustanovenie obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy či inej dohody medzi predávajúcim a kupujúcim je alebo sa stane či bude uznané za neplatné alebo nevymáhateľné, neovplyvní to platnosť a vymáhateľnosť zostávajúcich ustanovení obchodných podmienok, uzatvorenej zmluvy alebo iných dohôd. Zmluvné strany sú v takých prípadoch povinné nahradiť neplatné či nevymáhateľné ustanovenie ustanovením platným a vymáhateľným, ktoré bude mať do najvyššej možnej miery rovnaký a právnymi predpismi prípustný význam a účinok, ako bol zámer ustanovenia, ktoré má byť nahradené.

10.5. Postúpenie pohľadávok a záväzkov. Kupujúci súhlasí s tým, že predávajúci je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči kupujúcemu na tretiu osobu. Kupujúci podnikateľ je oprávnený postúpiť ktorékoľvek svoje pohľadávky voči predávajúcemu na tretiu osobu iba s predchádzajúcim písomným súhlasom predávajúceho.

10.6. Archivácia kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva vrátane obchodných podmienok je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe a nie je prístupná tretím osobám.

10.7. Prorogačná doložka pre kupujúceho podnikateľa. Kupujúci podnikateľ súhlasí s tým, že všetky spory vznikajúce z kúpnej zmluvy a v súvislosti s ňou budú rozhodované súdom Slovenskej republiky, ktorého príslušnosť bude určená podľa sídla predávajúceho.

10.8. Kontakt. Kontaktné údaje predávajúceho – adresa pre doručovanie: Bezručova 4, 568 02 Svitavy, adresa elektronickej pošty: info@velline.cz, telefón: +420 603 831 323.

10.9. Účinnosť obchodných podmienok. Tieto obchodné podmienky sú platné a účinné od 1. 12. 2011.


Kategórie tovaru

Oblečenie pre poľovníkov Oblečenie pre rybárov Maskáčové oblečenie

Hodnotenie zákazníkov

19.10.2021
Super jednanie zo strany obchodu, ochota, doručenie. Odporúčam.
Overený zákazník
17.10.2021
Kvalitný výrobok, rýchle doručenie tovaru, výborná skúsenosť s obchodom. Doporučujem.
Overený zákazník
26.07.2021
solídny obchod
Overený zákazník

Nákupný košík

Celková cena:
0,00 € s DPH

Info

Nové platobné metódy:

gopay

upravy

Tovar, označený týmto obrázkom, môžeme upraviť podľa želania!

V detaile tovaru zafajknite políčko "upraviť na mieru"

Upravený tovar nie je možné vrátiť!

facebook velline

Rýchly kontakt

Martin Stupka
Františka Hrubína 16
568 02 Svitavy

IČ: 72871318
DIČ: CZ7502193512

ŽL: č.j. 18974-09/OOŽÚ-760-2009/nol vydaný OOŽÚ Měst. úřad Svitavy

IČP: 1002536961

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online. V případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.